todash_tahken: (Default)
[personal profile] todash_tahken
к 1 апреля отношения не имеет

V Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani smo ustanovili štipendijski sklad
Jane Zemljarič Miklavčič.

Sklad je posvečen spominu na doc. dr. Jano Zemljarič Miklavčič
(1966-2010), ki je bila med letoma 1993 in 2008 glavna pobudnica
in vodja Tečajev slovenščine pri Centru za slovenščino kot drugi/tuji
jezik. V času njenega delovanja so tečaji slovenščine iz Poletne
šole slovenskega jezika, ki je bila njen prvi projekt, prerasli v široko
zasnovan program, ki ni vključeval le širitve ponudbe najrazličnejših
tečajev, temveč tudi celotno infrastrukturo za njihovo izvedbo. S
področjem slovenščine kot drugega in tujega jezika se je tudi
raziskovalno ukvarjala: v svojem magistrskem delu se je posvetila
zgodovini poučevanja slovenščine kot neprvega jezika.

S pomočjo štipendijskega sklada Jane Zemljarič Miklavčič želimo
omogočiti učenje slovenščine kandidatkam in kandidatom, ki nimajo
slovenskega porekla, se pa zavzeto ukvarjajo s slovensko kulturo ali
kako drugače prispevajo k promociji Slovenije v svetu. Znanje jezika
jim bo namreč omogočilo boljše razumevanje slovenske stvarnosti ter
jim tako pomagalo pri njihovem delu in poslanstvu.

Kandidatke in kandidati in morajo do 1. maja 2011 po e-pošti, faksu
ali na naš poštni naslov poslati prošnjo za štipendijo, ki mora vsebovati:
- življenjepis;
- motivacijsko pismo (utemeljitev, zakaj si ravno vi zaslužite
štipendijo, s čim prispevate k promociji Slovenije);
- dokazila o dejavnostih v zvezi s slovensko kulturo (npr. del
razprave s področja kulture, prevod slovenske literature ...);
- priporočila.

Komisija bo do 15. maja 2011 natančno preučila prejete prošnje in
trem najboljšim kandidatom podelila štipendije za 30. Poletno šolo
slovenskega jezika (dve za dvotedenski tečaj in eno za štiritedenski tečaj).

Več informacij o skladu najdete na spletni strani Centra za slovenščino
http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=1&L2_ID=1&L3_ID=327&LANG=slo.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

todash_tahken: (Default)
todash_tahken

July 2011

S M T W T F S
     12
3 456789
10111213141516
17181920 212223
2425262728 2930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 02:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios